// Esee. Europejski System Edukacji Elearningowej

 

Gotowe materia??y

 

 

Ka??dy z Partnerów ESEE ju?? na starcie otrzymuje do swojej dyspozycji specjalnie opracowany materia?? (content) stanowi?cy zbiór tematycznie dobranych ?wicze?? oraz tre??ci gramatycznych / teoretycznych. Dzi?ki temu bezpo??rednio po wdro??eniu platformy Twoja szko??a mo??e rozpocz?? kszta??cenie uczniów - oszcz?dzasz wi?c czas i pieni?dze!
Na dzie?? dzisiejszy na platformie MyWay dost?pny jest:

- content gramatyczny (zobacz opis)

- content do metody Callana
(zobacz opis)


Jednocze??nie wci??? pracujemy nad nowymi materia??ami - ju?? nie bawem rozpoczynamy prace nad:

- j. angielski dla metody SITA
- j. niemiecki dla metody SITA
- j. hiszpa??ski dla metody SITA
- j. w??oski dla metody SITA
- j. francuski dla metody SITA
- content do nauki szybkiego czytania
 
 


<< Powrót do strony "Szko??a j?zykowa"